Modele rownowagi przedsiebiorstwa

Konkurencja doskona?a-forma funkcjonowania rynku, na którym sily rynkowe dzia?aj? w entierement efektywnie. Modèle konkurencji doskona?ej ekonomi?ci buduj? do celów analitycznych. W ?wiecie rzeczywistym nie Istniej? Rynki doskonale konkurencyjne, Chocia? pings niektóre z rynków s? bliskie spe?nieniu wszystkich za?o?e? doskona?ej konkurencji. Krzywa poda?y pokazuje, jakie wielko?ci Produkcji, DLA której ZYSK jest maksymalizowany, odpowiadaj? ka?demu poziomowi ceny. Krzyw? poda?y wyznacza cz??? krzywej kosztu kra?cowego Powy?ej points jej przeci?cia z minimum kosztów przeci?tnych zmiennych, un pokazuje j? rysunek obok. Strat? dobrobytu spowodowan? przez Monopol présente Rys. la je porównuje j? do II optymalnej dla konsumentów, CZYLI w trudnych konkurencji doskona?ej. Monopol (z gr. monos – jeden i Poleo – sprzedaj?) – Rynek, na którym produkuje Sprzedaje Produkt tylko jedno Przedsi?biorstwo. Posiada Ono pozycj? monopolistyczn?, CZYLI dla innych przedsi?biorstw Istniej? bariery wej?cia na Ten Rynek uniemo?liwiaj?ce Podj?cie konkurencji. Realizuje Ono polityk? monopolistyczn? prowadz?c? do zdobycia i obowi?zywa?a pozycji monopolistycznej. 5 Utarg przeci?tny (jednostkowy, ?redni)-Iloraz utargu ca?kowitego i ilo?ci sprzedanych produktówUtarg kra?cowy (marginalny) – przyrouille utargu ca?kowitego spowodowany zwi?kszeniem Produkcji o jednostk? Funkcjonowanie Przedsi?biorstwa doskonale konkurencyjnego nale?y rozpatrywa? w Krótkim je d?ugim okresie.

W Krótkim okresie Ka?de Przedsi?biorstwo Mo?e znale?? si? w jednej z Trzech II pokazanych na rysunek obok. 6 Utarg kra?cowy = koszt kra?cowyWarunek równowagi Przedsi?biorstwa (zawsze i w ka?dej strukturze rynkowej!) Utarg kra?cowy = koszt kra?cowy Cena na rynku doskonale konkurencyjnym jest jednakowa dla wszystkich uczestników rynku. Ka?dy konsument, którego STAC na jej zap?acenie, dobro kupuje, Pomimo courir ?e cz??? konsumentów by?a prête zap?aci? wi?cej ni? Cena rynkowa. Ka?dy producteur pokrywa koszty t? cen?. U cz??ci producentów koszty s? ni?sze OD niej. Ostatniego konsumenta, u którego Cena, kompy jest gotów zap?aci? równa si? cenie rynkowej i ostatniego producenta, u którego koszty równaj? si? cenie, okre?la si? mianem kra?cowego lub marginalnego. Ró?nica mi?dzy cen? rynkow? a t?, kompy konsument jest prêt zap?aci?, à nadwy?ka konsumenta, un ró?nica mi?dzy kosztami Produkcji a cen?, à nadwy?ka producenta. Tak w?a?nie Rynek Dzieli korzy?ci z Handlu mi?dzy kupuj?cych je sprzedaj?cych. Pokazuje à rysunek obok. Je?li Cena jest Wy?sza OD kosztu przeci?tnego Przedsi?biorstwa, à Osi?ga Internet Ona ZYSK Ekonomiczny.

Kiedy na rynku panuje Dobra Sytuacja i Przedsi?biorstwa osi?gaj? zyski ekonomiczne, Jest à Zach?ta dla inwestorów, którzy przy braku barier wej?cia b?? Wchodzi? na intratny Rynek. Jednak Zwi?kszenie wielko?ci Produkcji prowadzi do obni?ki Toscane i Mo?liwo?? osi?gania zysku wyczerpie si?.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.